Our Team

General Secretary & cultural Secretary

Abhinaw Kumar

+91-9697413854

Prabhash Kumar

+91-9796290614

Organising Committee

Sanchit Patel

+91-9796290142

Arif Ayub

+91-9622277838

Aastha Raj

+91-7298273832

Sahil Pandita

+91-8717019969

Vaibhav Sawhney

+91-7006354488

Co-ordinators

Akash Srivastava

+91-8803341721

Siddhant Sharma

+91-8803345593

Akarshan Magotra

+91-9419266733

Gurman Shaan Singh

+91-9419116848

Deepak Kumar Singh

+91-9430084953

Kohsheen Kamal

+91-9419116848House Captain

Shivam Pandey

Aakash House

+91-9796290411

Aishwarya Bali

Agni House

+91-9858246874

Abhishek Gupta

Jal House

+91-8803341623
Amit Suhag

Prithvi House

+91-8716038908

Aashish Chauhan

Vayu House

+91-9622277604

Web Developer

Amit Kumar Yadav

+91-9596561100

Adarsh Singh Chauhan

+91-9858900733

Design By : AMIT KUMAR YADAV